Samfunnsansvar

Miljøpolicy

Å ta vare på miljøet er en del av vår bedriftskultur, og en viktig suksessfaktor for vår langsiktige bærekraftige utvikling. Dette kommer til uttrykk i vår måte å tenke og handle på — både i den daglige driften og i strategiske valg for investeringer og innkjøp.

TKS Heis AS er et selskap i Aritco-group, som igjen er eid av Latour AB. TKS Heis AS kommer derfor inn under Latour AB’s forpliktede rapportering i SBTi, og TKS Heis AS plikter derfor å følge Latours overordnede miljømål og Latours miljøpolicy.

I TKS Heis’ langsiktige arbeid, for alle områder av egen virksomhet og til alle valg av leverandører og samarbeidspartnere, skal vi hele tiden ha miljøspørsmål i fokus. For å skape langsiktige verdier er det nødvendig at miljøarbeid er en del av vår virksomhet.

Videre krever det at miljøspørsmål hele tiden er til stede blant våre ansatte, uavhengig av stilling eller hvilke oppgaver de har. Alle kan gjøre en forskjell!

Vi holder oss hele tiden oppdatert om miljøspørsmål og arbeider aktivt for å stimulere forståelsen for miljøspørsmål i selskapet. Vi tror at hver medarbeider, i sitt eget område og i sine oppgaver, kan bidra til miljøets beste. Å opptre ansvarlig i miljøspørsmål bidrar positivt til vårt omdømme som selskap og styrker vår goodwill i markedet.

Omsorg for det interne miljøet i selskapet går hånd i hånd med hensyn til miljøet som helhet. Vårt mål er å drive vår virksomhet på en slik måte at den negative miljøpåvirkningen er minst mulig. I alle sammenhenger der vi kan bidra positivt til en bærekraftig økologisk utvikling, skal vi gjøre det.

Vi ønsker å se miljøarbeid som en naturlig og kontinuerlig prosess, viktig for ansatte og samarbeidspartnere, så vel som for kunder og leverandører. Dette arbeidet krever utholdenhet, konsistens og selvdisiplin.

Våre hovedmål

  • Vi skal årlig redusere energiforbruket i forhold til nettosalg med minst 5%.
  • Innen 2030 skal vi kun bruke fornybar energi i vår virksomhet
  • Vi skal bidra til at Latour skal oppfylle målet om at innen 2025 skal Latour være tilknyttet SBTi og ha bestemt sine verifiserte reduksjonsmål.
  • Vi skal bidra til at Latour oppnår sitt mål om å redusere CO2-utslippene med 40 % for scope 1+2 og 20 % for scope 3 innen 2030.